หน้าหลัก

มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 เมล็ดพันธุ์เล็กๆ ที่เติบโตขึ้นเป็นไม้ใหญ่ มีพันธกิจอันสำคัญคือการสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีของสังคมในทุกอณูทั่วประเทศ เพราะต้นไม้หลายๆ ต้น… เมื่อรวมกันก็เป็นป่าใหญ่อันสมบูรณ์ ยังประโยชน์ให้มนุษย์ทุกคน

โครงการรณรงค์แก้ไขภาวะโลกร้อน

แม้ไทยจะเป็นประเทศเล็กๆ แต่ก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นพวกเราต้องร่วมลดภาวะโลกร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มูลนิธิฯ ดำเนินงานแบบการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในการช่วยกันแก้ไขปัญหาโลกร้อน ผ่านการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างศูนย์ข้อมูลบนเว็บไซต์  วิจัยสภาวะสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการปลูกป่าทั่วประเทศ

โครงการกองทุนฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

โครงการกองทุนฉุกเฉินเพื่อผู้ประสบภัยธรรมชาติ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติอย่างเร่งด่วน เพื่อลดความสูญเสียในด้านต่างๆ  และเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวจึงมีการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติแก่สาธารณชน และร่วมกับองค์กรอื่นๆ และชุมชนในการซักซ้อมเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ และค้นคว้าสาเหตุ เพื่อป้องกันชีวิตของมนุษย์ต่อภัยธรรมชาติในรูปแบบอื่นๆ ในอนาคต

โครงการห่มผ้าให้น้อง

มุ่งในการสนับสนุนเครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย และส่งเสริมอุปกรณ์การเรียนให้แก่ชุมชนห่างไกล และด้อยโอกาส ซึ่งได้มีการสำรวจความต้องการของชุมชนที่เห้นว่าขาดแคลนและต้องการปัจจัยต่างๆ  ทั้งนี้ซึ่งได้ดำเนินงานร่วมกับชุมชนรวมถึงการสร้างความมั่นคงในชีวิตโดยการส่งเสริมอาชีพที่ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเป็นสำคัญ

มูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการในชุมชนกว่า 20 ชุมชนในพื้นที่เขตภาคเหนือ  เพื่อต้านภัยหนาว  รวมไปถึงการปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

โครงการห้องสมุดสีเขียวเพื่อน้อง

เพื่อมุ่งที่จะสร้างหรือปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียนที่ห่างไกลและขาดแคลนอย่างหนัก โดย ทำงานร่วมกับ  พร้อมทั้งนำกระบวนการกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้เกิดนิสัยรักการอ่าน และสร้างแกนนำโดยการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการบริหารห้องสมุดของตนเองได้อย่างยั่งยืน และสิ่งสำคัญคือการให้ชุมชนร่วมกันลงแรงสร้างห้องสมุดเพื่อให้เป็นห้องสมุดของชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชน

โครงการอนุรักษ์พะยูน

มูลนิธิฯ ร่วมกับองค์กรชุนชนและหน่วยงานต่างๆ ในการหาแนวทางในการอนุรักษ์พะยูนโดยให้ชุมชนเป็นกำลังหลัก โดย   อีกทางยังจัดเวทีพะยูนสัญจรไปตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา ความสำคัญของระบบนิเวศน์ และปลุกจิตสำนึกให้ร่วมอนุรักษ์พะยูน รวมถึงจัดทำสื่อรณรงค์ต่างๆ

โครงการอาสาสมัครสีขียว

อาสาสมัครสีเขียวคือ การรวบรวมกลุ่มคนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม ห่วงใยโลก ร่วมกันเดินทางศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ในวิชาแขนงต่างๆ ให้แก่เด็กๆ ในชุมชนห่างไกล เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีจิตใจสัมพันธ์กับธรรมชาติ และพร้อมจะดูแลธรรมชาติดุจดั่งบ้านของตนเอง

โครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น

ติดต่อช่องทางอื่น

ผู้สนับสนุน

Message us